Мотори и електроника

Покрај производите кои се произведуваат во погоните на Златна Рака, имаме на располагање голем избор на мотори и автоматика за автоматско управување на вратите. Моторите и електрониката се производ на познати компании од Италија и Франција.

Тука спаѓаат:

 • Централни мотори за роло врати со еден погон;
 • Централни мотори за роло врати со два погона;
 • Мотори за сегментни врати со летва од 3 и 4m;
 • Индустриски еднофазни и трофазни мотори за сегментни и роло врати;
 • Мотори за крилни врати;
 • Мотори за лизгачки врати;
 • Фотоќелии за сигурност;
 • Контролни табли за командување;
 • Брави за деблокада на мотори;
 • Приемници за далечински управувачи;
 • Далечински управувачи;
 • ГСМ процесори за далечинско отворање врати со мобилен телефон;
 • Антени;
 • Контролни светла;

 

Галерија: