Метало – преработувачки работи

Во погонот машинска работилница има инсталирано и работат повеќе разновидни машини (преса за отсекување лимови, преса за пластична деформација на материјалите, стругови, глодалки, брусалки и други машини за специјални намени) каде се врши обработка на разни машински елементи како за нашите потреби така и за потребите на нашите клиенти.